นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

  • แจ้งข่าวสารข้อมูลของกิจการบริษัทฯอย่างเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากการส่งจดหมายเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯยังได้มีการโทรศัพท์แจ้งเตือนและเชื้อเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
  • ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุม ณ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัทที่อยู่ในสมุทรปราการ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถรับส่ง จากสถานที่สะดวกในเมืองมายังสถานที่ๆ จัดประชุม
  • จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2020

หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่อง
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (EGM) Download601.2 KB
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดของกรรมการใหม่ และกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (EGM) Download347.2 KB
เอกสารแนบ 3.1 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (EGM) Download156.3 KB
เอกสารแนบ 3.2 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (EGM) Download183.8 KB
เอกสารแนบ 3.3 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (EGM) Download225.3 KB
เอกสารแนบ 4 : เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (EGM) Download97.6 KB
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) (EGM) Download104.1 KB
เอกสารแนบ 6 : แผนที่สถานที่ประชุม (EGM) Download676.2 KB
เอกสารแนบ 7 : แบบสำรองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม (EGM) Download188.9 KB
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download505.2 KB
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2561 -
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ Download522.8 KB
เอกสารแนบ 4 : รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี Download143.5 KB
เอกสารแนบ 5.1 : แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Download155.6 KB
เอกสารแนบ 5.2 : แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download201.5 KB
เอกสารแนบ 5.3 : แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Download215.9 KB
เอกสารแนบ 6 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม Download98.0 KB
เอกสารแนบ 7 : ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) Download110.3 KB
เอกสารแนบ 8 : แผนที่สถานที่ประชุม Download675.3 KB
เอกสารแนบ 9 : เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม) Download70.7 KB
เอกสารแนบ 10 : แบบสำรองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม Download187.9 KB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่อง
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า Download135.5 KB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ Download182.6 KB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Download156.3 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download183.8 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Download198.6 KB