การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย

ด้วยพันธกิจองค์กรของเดลต้าฯ ที่จะ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์การใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” เดลต้าจึงยึดมั่นในการดำเนินกิจการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปณิธานและการดำเนินการ:

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ:

เดลต้าดำเนินกิจการตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ รวมถึงตอบสนองต่อหลักการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องด้วยความสมัครใจ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน:

เดลต้าส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองสูญเปล่า ควบคู่ไปกับการป้องกันการเกิดมลภาวะ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

ยกระดับการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

เดลต้าจะบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์:

เดลต้าลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลักดันให้เกิดความตระหนักโดยทั่วถึง:

เดลต้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความตระหนักให้พนักงานซึ่งความตระหนักดังกล่าวจะช่วยขจัดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย

ให้ความสำคัญกับสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก:

เดลต้าส่งเสริมให้มีการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกราย เดลต้าจะปรับปรุงและทำผลการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยให้พัฒนาคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Download613 KB