การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

  • ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)
Whistleblow@deltathailand.com