ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวบริษัทฯ

เดลต้าฯ ติดโผ CDP’s List of Official Samples 2019 ย้ำชัดความโปร่งใสด้านการจัดการความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 9 เมษายน 2562 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อองค์กรตัวอย่างด้านการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน หรือ CDP’s List of Official Samples 2019  ซึ่ง CDP ได้ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากรป่าไม้ และความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ แบบสอบถามในปี 2561 ทั้งนี้ CDP (Carbon Disclosure Project) เป็นโครงการที่ส่งเสริมผลักดันให้ องค์กรภาคธุรกิจ  เมืองและรัฐ ตลอดจนภูมิภาคต่าง ๆ  มีการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งนักลงทุนยังสามารถใช้ CDP เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการสินใจลงทุนได้อีกด้วย

ในปี  2561 เดลต้าฯ เป็นหนึ่งใน 800 บริษัทในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกที่เปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของนักลงุทน  โดย CDP จะพิจารณาธุรกิจขององค์กรควบคู่ไปกับการพิจารณาผลการดำเนินการของแต่ละองค์กรในดัชนีต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละภูมิภาค  นอกจากนี้เดลต้ายังเป็นหนึ่งใน 2,200 บริษัททั่วโลกที่อยู่ในรายชื่อบริษัทมีการรายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2562 (CDP Continuity Samples List 2019) 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา  เดลต้าได้รับการประเมินระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน  23 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ทำการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนตามหลักวิทยาศาสตร์ผ่านระบบแบบสอบถามของ CDP    โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประเมินสามารถวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะที่เดลต้าฯ เปรียบเสมือนเป็นพลเมืองหนึ่งของโลก  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยความสุจริตโปร่งใส   โดยการเปิดเผยข้อมุลดังกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งวิถีทางเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมควบคู่ไปกับการต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน  และเป็นเครื่องตอกย้ำคำมั่นสัญญาในแบรนด์เดลต้า Smarter. Greener. Together.

 


TAGS:#award 


09 เม.ย. 2562