ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัล CSRI Recognition 2013

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล CSRI Recognition 2013 ซึ่ง จัดเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ กรรมการอิสระ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล CSRI Recognition 2013 ในประเภท Rising Star จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) รางวัลพิเศษในสาขา Rising Star นี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าประกวดเป็นครั้งแรกซึ่งมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSRI Recognition 2013 Awards เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประเภท Most Improve CSR และรางวัล Rising Star โดยพิจารณาจากแบบสำรวจ การนำเสนอข้อมูลและการสัมภาษณ์ของผู้เข้ารอบกว่า 200 บริษัทโดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลประเภทดีเด่นทั่วไปในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 40 บริษัทโดยแบบสำรวจจะครอบคลุมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลในประเด็นที่สอดคล้องกับหลักสากล โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การพิจารณารางวัล SET Awards ในประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม


11 พ.ย. 2556