นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
12 พ.ย. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) Download 20.6 KB
10 พ.ย. 2551 การลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ Download 41.4 KB
03 พ.ย. 2551 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 4/2551 Download 43.8 KB
15 ต.ค. 2551 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า Download 24.2 KB
03 ต.ค. 2551 แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2551 (DELTA-W2) Download 35.4 KB
13 ส.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 22.6 KB
13 ส.ค. 2551 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 Download 52.8 KB
08 ส.ค. 2551 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในการทำรายการเกี่ยวโยง Download 39.8 KB
01 ส.ค. 2551 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (DELTA-W2) ครั้งที่ 3/2551 Download 39.9 KB
02 ก.ค. 2551 แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2551 (DELTA-W2) Download 33.4 KB