นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

Date Subject Download
27 พ.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Download 133.6 KB
25 เม.ย. 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และมติอื่นๆ Download 152.2 KB
25 เม.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 Download 218.4 KB
25 เม.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 42.1 KB
02 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Download 299.7 KB
02 เม.ย. 2562 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) Download 631.9 KB
26 มี.ค. 2562 นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) Download 708.2 KB
26 มี.ค. 2562 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัทฯ (แบบ 247-6-ข) Download 635.2 KB
25 มี.ค. 2562 นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) Download 737.3 KB
14 มี.ค. 2562 นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ส่วนที่ 2/2) Download 1,816.7 KB

IR Calendar

Date Subject Location
Wednesday, February 20,2019 10:00 AM-11:00 AM Press Release - 2018 Year End Performance Location SET - Room 603
Wednesday, February 20, 2019 10:00 AM-11:00 AM Press Release - 2018 Year End Performance Location SET - Room 603
Wednesday, July 31,2019 10:00 AM-12:00 PM Press Release - Q2/2019 Location SET - Room 701
Thursday, October 31, 2019 10:00 AM-12:00 PM Press Release - Q3/2019 Location SET - Room 603