นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2018 Year End Performance Wednesday, February 20,2019 10:00 AM-11:00 AM Location SET - Room 603
Press Release - 2018 Year End Performance Wednesday, February 20, 2019 10:00 AM-11:00 AM Location SET - Room 603
Press Release - Q2/2019 Wednesday, July 31,2019 10:00 AM-12:00 PM Location SET - Room 701
Press Release - Q3/2019 Thursday, October 31, 2019 10:00 AM-12:00 PM Location SET - Room 603

IR News

Date Subject Download
28 ต.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 Download 331.3 KB
28 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) Download 47.9 KB
30 ก.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 Download 465.3 KB
30 ก.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 42.7 KB
24 มิ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 Download 270.0 KB
05 มิ.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO Download 45.0 KB
27 พ.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Download 133.6 KB
25 เม.ย. 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และมติอื่นๆ Download 152.2 KB
25 เม.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 Download 218.4 KB
25 เม.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 42.1 KB