นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
24 ก.ค. 2563 การทำรายการเกี่ยวโยง – การได้มาและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม Download 860.8 KB
24 ก.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 Download 331.2 KB
24 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 260.2 KB
27 เม.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มี.ค. 2563 Download 220.0 KB
27 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 76.9 KB
13 เม.ย. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Download 135.4 KB
31 มี.ค. 2563 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในอินเดีย เวียดนามและการปิดบริษัทย่อยในเนเธอร์แลนด์ Download 193.6 KB
31 มี.ค. 2563 ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download 210.7 KB
23 มี.ค. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 Download 226.7 KB
16 มี.ค. 2563 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท Download 276.0 KB