June 08, 2017

ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2538 Delta Industrial Automation Business Group (IABG) ได้มุ่งเน้นเทคโนโลยีอัตโนมัติด้วยคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และคำมั่นในพันธะสัญญาที่ว่า "ระบบอัตโนมัติเปลี่ยนโลก" ผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราประกอบด้วย ตัวขับเตลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการคืนพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหว อุปกรณ์สื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับเครื่องจักร มิเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมและตรวจสอบอุตสาหกรรม และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Other News