May 31, 2018

เดลต้าฯ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกชวนพนักงานสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกตามหลักการขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่  โดยในปี 2561นี้ องค์การอนามัยให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักเรื่อง “การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ” ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกประกาศให้วันที่  31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือให้ทั่วโลกงดสูบบุหรี่โดยพร้อมเพรียงกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้อื่นซึ่งไม่สูบบุหรี่ที่อาจกลายเป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง

ในการนี้ นาง นันนภัส เสรีฐิติวรโชติ  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดเผยเผยแพร่วิดีทัศน์รณรงค์งดสูบบุหรี่  พร้อมจัดกิจกรรมแฟลชม็อบโดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพของเพื่อนร่วมงานทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวพนักงาน   นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้พนักงานได้แบ่งปันประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์แคมเปญขององค์กรเพื่อให้เพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานบนหลักการที่ว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนพึงมี    โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการศึกษา การสร้างอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้พนักงานหญิงได้ใช้ประโยชน์จากมุมนมแม่   ทั้งนี้กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ บริษัทฯ ในการปกป้องสิทธิของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่  ควบคู่ไปกับลดโรคกลุ่ม NCDs ซึ่งเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมในสถานประกอบการ อันประกอบด้วย โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคเบาหวาน  โรคมะเร็งต่างๆ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง  โรคไตเรื้อรัง  โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง และ โรคสมองเสื่อม เพื่อให้พนักงานและครอบครัวพนักงานมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.