May 06, 2018

เดลต้าฯ จับมือวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรีติดอาวุธทางปัญญาพนักงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงแก่พนักงาน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่ฝึกอบรมและผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการนี้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ให้การต้อนรับ นาย สิรภพ วงศ์สภัส รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหารวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนซึ่งเข้าร่วมพิธีลงนามฯ  ณ บมจ. เดลต้า สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากเป็นการเปิดเส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่พนักงานเดลต้าฯ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว  ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อาชีวศึกษากบินทร์บุรีบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)  ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จากความร่วมมือในครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคกบินทร์บุรีจะเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจแก่พนักงานเดลต้าฯ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเดลต้าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  โดยในการเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกนี้มีพนักงานให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนจำนวน 50 คน

เดลต้าฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญยิ่ง บริษัทฯ จึงดำเนินการสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา   โครงการความร่วมมือด้านวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเดลต้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 4 (SDG4) เพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ นอกเหนือจากการฝึกอบรมด้านวิชาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการด้านการศึกษาที่หลากหลายซึ่งจะช่วยพนักงานรวมถึงสังคมไทยมีทักษะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาต่างๆ  การสนับสนุนทุนการศึกษาและการฝึกอบรม Delta industrial Automation Academy

SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/10

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.