August 04, 2017

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ประเภทการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม (LEED-EBOM) ระดับทอง จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC)

4 สิงหาคม 2560 – เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ สำนักงานใหญ่ บางปู สมุทรปราการ ได้รับการรับรองอาคารโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED ระดับทอง ประเภทการดำเนินงานและปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม   (LEED-EBOM) เป็นมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุดที่คิดค้นและให้การรับรองโดยสภาอาคารเขียวของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC)ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก เดลต้าฯเป็นบริษัทแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานประเภทนี้  โดยมีเกณฑ์การประเมินครอบคลุมถึง การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน  และการบำรุงรักษาอาคารสีเขียว อาคารบ้านเรือน และบริเวณใกล้เคียงที่มุ่งหมายเพื่อช่วยเจ้าของอาคารและผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักงานใหญ่ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ผ่านการรับการรับรองมาตรฐาน LEED จากการประเมินการดำเนินการใน 7 หมวด ประกอบด้วย สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน ด้านพลังงานและบรรยากาศ ด้านการจัดการวัสดุและทรัพยากร ด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนวัตกรรมในการออกแบบ และด้านการตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนระดับภูมิภาค โดยบริษัทฯ ทำคะแนนเต็มในการประเมินหมวดนวัตกรรมการดำเนินงานและการตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนภูมิภาค

 

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระดับทองในครั้งนี้ เป็นผลจากการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมร่วมกับการติดตั้งเพิ่มเติม  ทั้งนี้เดลต้าฯ ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทฯ เองเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน อาทิเช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 4.4 ล้านวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งติดตั้งไว้บนหลังคาอาคารและหลังคาที่จอดรถยนต์ได้ถึง  ผลิตภัณฑ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากแสง ( PV inverter)  ที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 98.5%และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 8 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี  ลิฟท์ประหยัดพลังงานซึ่งควบคุมการทำงานโดยหน่วยขับเคลื่อนปรับย่านความถี่ได้ (VDF drive) ของบริษัทฯ และโซลูชั่นส์ดาต้าเซ็นเตอร์  รวมทั้งซอฟท์แวร์การจัดการพลังงานและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย

 

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการน้ำเป็นอย่างดีจึงได้ดำเนินโครงการสำคัญๆหลายโครงการ เช่น โถปัสสาวะที่สะอาดได้โดยไม่ใช้น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกักเก็บน้ำฝน โดยร้อยละ 35 ของปริมาณน้ำที่บริษัทฯ ประหยัดได้ในปี 2558 และปี 2559 เป็นผลของการดำเนินโครงการเหล่านี้  ในด้านการเพิ่มคุณภาพอากาศและการประหยัดพลังงานในตัวอาคาร โครงการหลักๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น มาตรการควบคุมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ การห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร การทาสีหลังคาอาคารเป็นสีขาวเพื่อให้ดัชนีการสะท้อนของแสงอาทิตย์ (SRI)  อยู่ในระดับที่ 78 ขึ้นไป และการใช้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน (HVAC) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเดลต้าฯ เอง   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดในอาคารและพื้นโรงงานผลิตเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งควบคุมโดยระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

บริษัทฯ จะยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรอง LEED เพื่อให้ได้รับการรับรองระดับแพลตินัม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง ตามพันธกิจของบริษัทฯมุ่งมั่นสร้างสรรค์     นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
SHARE THIS ARTICLE
Other News
2/9

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.