August 31, 2018

เดลต้ากวาด 2 รางวัล จากเวที Thailand Kaizen Awards 2018

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 31 สิงหาคม 2561 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มหาชน (จำกัด) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการประกวดไคเซนประเภท Automation Kaizen และอีกหนึ่งรางวัลเหรียญทองแดงประเภท Project Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award 2018 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา  งาน Thailand Kaizen Award จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น รางวัลนี้เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติถึงความความสำเร็จในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ไคเซนขององค์กรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปีนี้เดลต้า ได้เข้าร่วม งาน Thailand Kaizen Award เป็นครั้งแรก  บริษัทต่างๆที่ เข้าร่วมเวทีไคเซนทั้งหมด 132 องค์กร ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 392 ผลงาน ใน 7 หมวดการแข่งขันประจำปี ครั้งที่ 14 นายดนุ กันเดช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและทีมงานพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเดลต้า (PIT) เข้ารับนางวัลจากนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเวทีไคเซนนี้ตระหนักให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนกระบวนการผลิตและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต


หนึ่งในโครงการรางวัลไคเซนของเดลต้าที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ คือโครงการเครื่องพับกล่องกระดาษกล่องอัตโนมัติ ผลจากความคิดของโครงการไคเซนนี้ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 56.86% ด้วยการลดขั้นตอนและปรับปรุงประสิทธิภาพของคนงาน ทำให้คุณภาพการทำงานดีขึ้น และอีกหนึ่งโครงการรางวัลไคเซน คือ โครงการ Smart Automation Assembly ผลลัพธ์จากโครงการนี้ทำให้ลดความผิดพลาดจากค่าเฉลี่ย 8,000 DPPM (จำนวนของเสียในล้านหน่วย) กลายเป็นศูนย์ DPPM  ซึ่งโครงการไคเซนทั้งสองโครงการนี้ได้ช่วยให้ความพยายามของบริษัทที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้าและของเสียดีขึ้น

เดลต้าส่งเสริมวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทและปรับปรุงตามแบบไคเซนด้วยการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานและการจัดการการผลิตส่วนที่ไม่จำเป็น ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริษัทนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเคร่งครัด ส่งมอบสินค้าคุณภาพและผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

TAGS:#award  

SHARE THIS ARTICLE
Other News

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.