เกี่ยวกับเดลต้า

นโยบายและข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนส่งมอบ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับตัวแทนส่งมอบของเดลต้าเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งความสามารถของตัวแทนส่งมอบต่อความต้องการผลิตเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพสินค้า และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ เพื่อบรรลุถึงความตระหนักรู้ถึงความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจระหว่างเดลต้าและตัวแทนส่งมอบนั้นเป็นไปตามความมุ่งมั่นของเดลต้าฯในการดำเนินธุรกิจเอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ซึ่งข้อกำหนดครอบคลุมถึง ด้านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และระบบจัดการต่าง ๆ

ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนส่งมอบ ดาวน์โหลด
หลักจรรณยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA)
257 KB
หลักแห่งการได้มาซึ่งสินแร่และโลหะอย่างมีความรับผิดชอบ (RMI)
300 KB

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.