เกี่ยวกับเดลต้า

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com และเว็ปไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ
  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการโหลดไฟล์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
544 KB


© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.